امام حسن عسکری (ع)

 

 

بانویی شایسته به نام نرجس بودکه به نامهای

 دیگری چون "سوسن"،"صیقل"و"ملیکه"نیزنامیده شده است.اودختر"یوشحا"پسرقیصرروم

وازنوادگان’شمعون’یکی ازحواریون مسیح(ع)بودکه به طریقی معجزه آساازسوی خداوند

 برای همسری امام یازدهم برگزیده شد.

هنگامی که نرجس در روم بود خوابهای شگفت انگیزی دید.یکبار درخواب پیامبر

 عزیزاسلام (ص)وعیسای مسیح(ع)رادید که اورابه عقد ازدواج امام حسن عسکری(ع)

درآوردندودرخواب دیگری،شگفتیهای دیگری دیدوبه دعوت حضرت فاطمه زهرا (س)

مسلمان شد،اما اسلام خود راازخانواده واطرافیان خویش پنهان می داشت.تاآنگاه که

میان مسلمانان ورومیان جنگ در گرفت وقیصر خودبه همراه لشکر روانه جبهه های جنگ شد.

"نرجس"درخواب فرمان یافت که به طور ناشناس همراه کنیزان وخدمتکاران به دنبال

سپاهی که به مرز می روند برود،واوچنین کردودرمرز برخی ازجلوداران سپاه مسلمانان

آنان را اسیر کردندوبی آنکه بدانند او ازخانواده قیصر است،او را همراه سایر اسیران به

بغداد بردند.

این واقعه دراواخردوران امامت امام دهم حضرت هادی (ع)روی داد.وکارگزار امام هادی(ع)

نامه ای راکه امام به زبان رومی نوشته بود به فرمان ایشان دربغدادبه نرجس داد ولو را از

 برده فروش خریداری کردوبه سامرا نزد امام هادی برد.امام آنچه رانرجس در خوابهای خود

دیده بود به او یادآوری کرد وبشارت داد که او همسر امام یازدهم و مادر فرزندی است که

بر سراسر جهان مستولی می شودوزمین را از عدل و داد پر می سازد. آنگاه امام هادی

 نرجس رابه خواهر خود حکیمه که از بانوان بزرگوار خاندان امامت بود سپرد تا آداب

 اسلامی و احکام را به او بیاموزد و مدتی بعد نرجس به همسری امام حسن عسکری(ع

درآمد. نرجس،(نرگس)معروفترین نام ازنامهای مادرامام قایم (عج)است.هنگامی که او

(ملیکه)به اسارت مسلمانان درآمدخودرانرجس معرفی کردتااحدی ازاسراراو آگاه نشود،و

شاهزاده بودنش آفتابی نگردد.

ازنور توروشن ملکادیده"نرجس"    

دل میکند ازهرچمنی بوی تراحس

والسلام

 

 

نام پدر ومادر امام زمان (ع):
نام پدر این بزرگوار امام حسن عسکری (ع) پیشوای یازدهم

نام مادر گرامیشان نرجس خاتون (س) میباشدکه ایشان

بنا برروایات یک شاهزاده رومی بودند ودرخواب
 
با امام حسن عسکری (ع) آشنا شده ومسلمان میشوند .

امام زمان تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)میباشد.تاریخ : پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ | 11:51 | نویسنده : عاشق حضرت مهدی (عج)
 

                

/ 0 نظر / 24 بازدید