تقوا

تقوا یعنی حفاظت بمانند روحانی که مواقع بارانی لباسهای خود راجمع می کندتاخیس و

کثیف ولکه دار وآلوده نشود.

و قنا عذاب النار  ---  ق یعنی تقوا

کسی که کفش می پوشد ودرهوای سرد لباس ضخیم می پوشد که بدنش محفوظ بماند ،

به نوعی تقوا را رعایت کرده است.

کسی که تقوا دارد جنس خوب وباسودمناسب می فروشد،که موجب می شودکسب

وکارش رونق گیرد ورشدکند.ازبرکات تقواست.

بهترین ذخیره قیامت تقواست.خدامی فرماید:اگرشماتقواداشته باشیدومقاومت کنید،

دشمن رادرهم می پیچم.

تقوابه انسان بصیرت می بخشد.(یجعل لهم نورا)

اگرجاده مه باشدبخوبی نمی توان دید،وگناهان سدی می شوندکه حقیقت رانمی بیند.

تقوا یعنی آنتن به سوی آن نورکه باید درست تنظیم شود.

آدم متقی هرچه زیبایی می بیند،دل نمیکند ازآن،وبه دنبال آن هی نگاه می کند.

دقیقه  90  که حضرت موسی دید پشت سرش لشکرفرعون وپیش رویش دریاست،و

گفت:من خدا را دارم.خداگفت:عصایت را به دریا بزن.آب شکافته شدوراهی خشک وسنگی

نمایان شد.    والعاقبه للمتقین  ----  والعاقبه لاهل التقوی

ان اکرمکم عندالله اتقکم    -----  اکرم وکرامت باتقواست.

خدامی فرماید:روزه بگیرید تااینکه تقواداشته باشید.یعنی تمرین تقواکه برای رستگاری

است.(فلاح)یعنی شکفتن تمام استعدادهای انسان.

همه عبادات برای تقواست ،وتقوا برای رستگاری است.

اگرکسی تقواداشته باشدمیداندکه خداماراآفریده وگفته که راه سعادت تودراین است.

چیست دین برخاستن از روی خاک            تاکه آگه گردد ازوی جان پاک

      درفرهنگ قرآن خلوص واخلاص باگذرازمیان آلودگی ها وپلیدیها ارزشمند است.

     درمیان تکالیف الهی جامعترین وظیفه دینی نماز است.

    ورسیدگی به نیازمندان درکنارهمه وظایف دینی توصیه شده است.

   درآیه  114  سوره هود به مهمترین اثر نماز درآمرزش گناهان اشاره شده است.

   واینکه شب عاشورا حضرت امام حسین (ع) اصحاب ویاران خودرابه حق الناس

     سفارش فرمودنداشاره به تکلیف تمام مومنین است.

  براساس آیات قرآن وظیفه مجاهدان راه خدا حمایت ازمستضعفان است.

امام حسین (ع)امربه معروف ونهی ازمنکرراهدف اصلی قیام خودمعرفی کرد.

شرط نهی ازمنکر برداشتن منکر به  طورکلی میباشد. 

 درآیه   108 سوره یوسف (ع) دعوت مردم براساس بصیرت تاکید دارد.

 آیه    246   سوره بقره دفاع ازناموس راجهاددرراه خدامی داند.

 تقوا یعنی حفاظت.

کسی که کفش می پوشد یعنی می خواهد تیغ به پایش نرود.

درزمستان لباس ضخیم می پوشسیم تاسرمابه ما آسیب نرساند.

تقوا یعنی مصونیت.

اگرکسی کفش نپوشد،سبک تر است ولی پای انسان آسیب می بیند.

در قرآن داریم : وقنا عذاب النار

قنا ازتقوا آمده است.

تقوا برکاتی دارد.تقوا درزندگی ما اثر دارد.

در قرآن داریم : اگرمردم مناطق اهل ایمان وتقواباشند،برکات زمین وآسمان برروی آنها

باز می شود.

یکی ازبرکات تقوا،بینش وبصیرت است.

خدامی فرماید:اگرازگناه دوری کنیدبه شمانوروفرقان می دهیم وکارتان راآسان می کنیم.

تقوا یعنی اینکه آنتن روح مابه سمت موجی باشد که خدا می خواهد.

اگر آنتن روح ما درست تنظیم بشود،ازهمه دنیا به ماخبر می رسد.

در قرآن داریم که اگر تقوا داشته باشید،ولایت شما با من است.

معیار ارزشها تقواست.

تقوا یعنی اینکه

اگر یک هفته مخفیانه از همه کارهای ما فیلم گرفتند

و گفتند اعمال هفته گذشته ات در تلویزیون پخش شده، ناراحت نشویم . . .

(آیت الله مجتهدی)

 

/ 0 نظر / 23 بازدید