فعالیت های موثر شوراها

فعالیت های موثر شوراها برای ارائه خدمات محلی میتواند موجب افزایش همبستگی اجتماعی شود. امری که احساس تعلق اجتماعی را در میان شهروندان گسترش می دهد و موجبات مشارکت های مردمی در اداره ی امور و کارآمدی بالاتر نهاد های دولتی- عمومی و خصوصی را در پی خواهد داشت. بدین سان یکی از عناصر مهم در تحقق و پایداری جامعه به شمار می روند.

شوراها در سه دوره ی گذشته نیز همواره در صدد دستیابی به فرصت و امکانات و اختیارات کافی بوده اند.

تا معنای تصمیم سازی شورایی (وَ اَمرُهُم شوری بَینَهُم) و نقش این نهاد های برخواسته از اراده عمومی را در زندگی اجتماعی و توسعه ی زیرساخت های شهری به اثبات برسانند.

تحقق اهداف شورا ها را در گرو حضور ذهن بیشتر و سزاوارانه ی مردم نسبت به فلسفه ی وجودی این نهاد و ورود شخصیت های توانمند است. این مهم ممکن نخواهد بود مگر با انتخاباتی با شکوه و محکم و خیزش قشر های مردم، و ورود افراد توانمند که کمک به تحقق اهداف شورا ها ( قطعاً در گرو ورود نیرهای تحصیل کرده و خلاق که اعلام آمادگی کرده اند) می باشد.

تمرکز زدایی –توزیع منطقه قدرت- کاهش تصدی تولید ب رامور – تعمیق و گسترش مشارکت مردم – تعامل و پیوند میان تولت و شهروندان – تحقق شایسته سالاری – تقویت جامعه مدنی و نهاد های آن – گسترده تر کردن پایگاه مشروعیت نظام – تضمین ثبات داخلی و امنیت ملی و زنان و جوانان – در عرصه مدیریت کشور از جمله اهداف اساسی شورا هاست.

وظایف گوناگون شورا ها موجب افزایش پیوند شورا با مردم و مدیران منطقه شود و در نهایت به همکاری سه جانبه در توسعه ی منطقه ای منجر گردد.

توجه به وظایف و اختیارات شورای شهر

1-      انتخاب شهردار

2-      بررسی و شناخت کمبود ها- نیاز ها – نارسایی های اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و بهداشتی، اقتصادی و رفاهی و ارائه آن به مقامات مسئول

3-      نظارت بر حسن اجرای مصوبات

4-      برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم

5-      همکاری با مسئولین اجرایی و نهاد ها و سازمان ها در زمینه های اجتماعی- فرهنگی – آموزشی – اقتصادی – عمرانی

6-      تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی – ورزشی و فرهنگی و مناسب سازی شده با هماهنگی دستگاه های ذیربط

7-      اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهاد های اجتماعی – امدادی ارشادی و تاسیس تعاونی ها ( خصوصاً مدیریت بحران و بالا بردن ایمنی در فرهنگ شهری)

8-      برنامه ریزی در جهت ارتقاء عملکرد نیری انسانی جهت رسیدن به هدف تکریم ارباب رجوع (ارتقاء کیفیت خدمات رسانی در چارچوب مقررات)

9-      طراحی و پیاده سازی نظام پیشنهادات در جهت روان سازی امور و شفاف سازی و افزایش رضایت مندی

10-  رعایت اصل الگوی مصرف در جهت برنامه ریزی و مدیریت منابع م صارف در اختیار داشتن اطلاعات بروز و یکپارچه سازی اطلاعات(بروز رسانی اطلاعات)

 

/ 0 نظر / 23 بازدید